Machinebreukregeling

Machinebreukregeling

Machinebreukregeling

De machines die wij verhuren worden gebruikt voor uiteenlopende doeleinden. We zijn ervan overtuigd dat u onze machines met respect behandelt. Echter kan er steeds schade ontstaan door aanrijding, ongeval of vandalisme, waaruit er onvoorziene kosten kunnen voortvloeien.

Naast schade bent u als klant ook aansprakelijk bij eventuele diefstal van onze producten.

Indien u een machine bij ons huurt, bieden wij een verzekeringspolis aan tegen schade aan onze machines voor 5% van het bruto huurtarief gedurende de volledige huurperiode van het contract. Dit percentage wordt uitsluitend gerekend op de huurwaarde van de machine(s).

Als btw-plichtige bent u vrij om deze regeling al dan niet te nemen. Indien u deze regeling aanvaardt, kunt u hieronder de voorwaarden terugvinden. Neemt u deze niet, dan valt een eventuele schade of diefstal volledig ten uwen laste (zonder franchise of maximum bedrag).

Deze keuze geldt voor alle werven en machines. Er kan geen afzonderlijke regeling per machine of werf getroffen worden. Het bedrag van deze machinebreukregeling wordt transparant op de factuur vermeld.

Voorwaarden:

Deze verzekering waarborgt de verzekeringsnemer de schadevergoeding (mits vrijstelling van 2850 euro) voor plotse en onvoorziene schade aan de verzekerde machines veroorzaakt door:

 1. Vallen, stoten, botsen, indringen van vreemde substantie;
 2. Materiaal, constructie- of montagefouten of -gebreken;
 3. Trillen, ontregelen, slecht uitlijnen, loskomen van delen, abnormale spanning
 4. Falen van een aangekoppelde machine, beveiligings- of regeltoestel
 5. Warmlopen, vastlopen door wrijving, ontbreken van smering
 6. Waterslag, oververhitting, gebrek aan water
 7. Terugslag of waterstoot in zuigermachine of hydraulische installatie
 8. Inwerking van elektrische stroom door overspanning of spanningsval
 9. Wind, storm, vorst, kruien van ijs;
 10. Brand, ontploffing, inslaan van bliksem;
 11. Onmiddellijke schades door natuurrampen, grondverzakking, overstroming, storm;
 12. Schades ten gevolge van diefstal met inbraak.

Deze dekking is geldig in België en binnen een straal van 100km buiten de Belgische grens.

In alle gevallen waarin geen dekking kan worden verleend in de machinebreukregeling behoudt Wyckrent het recht de veroorzaakte schade te verhalen op de huurder of de aansprakelijke partij.

In geval van schade blijft de huurder ertoe gehouden een vrijstelling te vergoeden aan Wyckrent van 2850 euro per schadegeval. In geval van diefstal bedraagt de vrijstelling 5000 euro per schadegeval.

Naast de 5% machinebreukregeling zal er bij een schade of diefstal steeds een vrijstelling eigen schade gehanteerd worden. Hieronder de geldende vrijstellingen:


In geval van schade bedraagt het eigen risico van de huurder:

 • Machines met cataloguswaarde < 250 euro: franchise 50% van de cataloguswaarde
 • Machines met cataloguswaarde tussen 251 en 2500 euro: 500 euro
 • Machines met cataloguswaarde tussen 2501 en 5000 euro: 750 euro
 • Machines met cataloguswaarde tussen 5001 en 10 000 euro: 1000 euro
 • Machines met cataoguswaarde tussen > 10 001 euro: 2850 euro

In geval van diefstal bedraagt het eigen risico van de huurder 40% van de cataloguswaarde (bij machines <10 000 euro)

Opmerkingen:

 • Schade of diefstal moet binnen de 48 uur schriftelijk gemeld worden aan Wyckrent
 • Bij diefstal moet er binnen de 72 uur aangifte worden gedaan bij de politie, alsook een kopie van het PV bezorgd worden aan Wyckrent
 • Schade die wordt veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de machines wordt uitgesloten uit de dekking
 • Alle slijtagedelen en/of verbruiksartikelen zoals slijpschijven, boren of schuurbanden worden uitgesloten van de dekking
 • Alle verkochte producten worden uitgesloten van de dekking
 • Schade aan derden wordt steeds uitgesloten en kan niet verhaald worden via de machinebreukregeling